ข่าวสารนํ้าบาดาล

"รัฐมนตรี ทส." ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการน้ำบาดาล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

  • อัพเดทวันที่ 10 เม.ย. 65
  • อ่าน 134
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 19 ภาพ

     วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายวินิต จันทรานนท์  ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) และนายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดนครพนม ร่วมให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์การ

     พื้นที่ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ช่วงฤดูแหล่งน้ำผิวดินแห้งขอด ขุ่น มีปัญหาเรื่องคุณภาพ และเป็นพื้นที่ที่ไม่มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่าน ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนัก โดยเฉพาะทางหมู่ 1 หมู่ 2 บ้านนามะเขือ ไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอในการผลิตระบบประปาหมู่บ้าน

     นายวราวุธกล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้กับประชาชน โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนามะเขือ โดยดำเนินการสำรวจพื้นที่ ทำประชาคมหมู่บ้าน สำรวจอุทกธรณีวิทยา และธรณีฟิสิกส์ เพื่อกำหนดจุดที่ตั้งโครงการฯ โดยพบว่าบริเวณพื้นที่บ้านหนองแสง หมู่ 5 ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม สามารถพัฒนาน้ำบาดาลที่มีคุณภาพน้ำจืดได้ จึงได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและพัฒนาเป็นบ่อผลิต จำนวน 8 บ่อ สามารถนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้มากถึง 952,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เจาะบ่อสังเกตการณ์ จำนวน 1 บ่อ และออกแบบก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่เพื่อส่งน้ำผ่านระบบท่อกระจายน้ำระยะไกลให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนามะเขือได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

     ปัจจุบัน ประชาชนในพื้นที่ตำบลนามะเขือ จำนวน 11 หมู่บ้าน 1,632 ครัวเรือน ได้รับการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน มีแหล่งน้ำที่มีความมั่นคง สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลได้อย่างคุ้มค่า