ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมหารือและรายงานผลการติดตั้งสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 17 พ.ค. 65
  • อ่าน 73
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 12 ภาพ

     เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้แก่ 1) นางสาวทัศนีย์ เนตรทัศน์ นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ 2) นางวาสนา สาทถาพร นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ 3) นางสาวชฎาพร บุษราคัม นักธรณีวิทยาชำนาญการ 4) นางสาวปุณยวีร์ อินทรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และ 5) นางสาวณัฐธิดา สามหงษ์ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมหารือและรายงานผลการติดตั้งสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาลในประเทศไทย ภายใต้โครงการ Transboundary Aquifer (TBA) Monitoring Wells Installation: Under the Project: Realization of Groundwater Monitoring Network along the Greater Mekong Subregion (GMS) for Transboundary Groundwater Assessment and Sustainable Management ร่วมกับ Dr. Young Joo Lee, Director of CCOPTS, Dr. Eunhee Lee, Senior researcher, Groundwater Department, Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM) และเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคจาก Soda System Inc. ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร

     โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในชั้นน้ำบาดาลข้ามพรมแดนบริเวณอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศที่พึ่งพาน้ำบาดาล โดยจะดำเนินการติดตั้งระบบบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาลในประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งการสร้างแพลตฟอร์มฐานข้อมูลน้ำบาดาลในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อให้ประเทศสามาชิกสามารถนำข้อมูลมาใช้ศึกษาวิจัยด้านน้ำบาดาลและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก CCOP-KIGAM โดยในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะรายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการฯ ในประเทศไทยแล้ว ยังร่วมกันหารือแนวทางการติดตั้งระบบสังเกตการณ์น้ำบาดาลแบบ real-time  และการสร้างระบบเครือข่ายข้อมูลน้ำบาดาลในภูมิภาคอีกด้วย

     นอกจากนี้ ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้พาคณะทีมงาน CCOP-KIGAM ศึกษาดูงานสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาล ณ วัดท่าทรายสะอาด จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2565 เพื่อหารือการติดตั้งอุปกรณ์และระบบสังเกตการณ์น้ำบาดาลแบบ real-time ในอนาคต

แท็กที่เกี่ยวข้อง