ข่าวสารนํ้าบาดาล

ในหลวง ทรงรับโครงการพัฒนาน้ำบาดาลฯ 14 จว. เป็นโครงการในพระราชดำริ

  • อัพเดทวันที่ 30 ก.ย. 65
  • อ่าน 198
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 11 ภาพ

     เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ ระยะที่ 3 จำนวน 14 แห่ง ครอบคลุม 14 จังหวัด ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎร จำนวน 35,148 ครัวเรือน 104,881 ราย ให้มีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อีก 9,569,800 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

     อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ ระยะที่ 3 จำนวน 14 แห่ง ครอบคลุม 14 จังหวัด ประกอบด้วย

     1.บ้านนามน หมู่ที่ 7 ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

     2.บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม

     3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

     4.บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

     5.บ้านหนองแปน หมู่ที่ 8 ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

     6.บ้านแห้วคำ หมู่ที่ 9 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

     7.บ้านคำอีหงษ์ หมู่ที่ 1 ต.นาขาม อ.กุฉินารายน์ จ.กาฬิสนธุ์

     8.บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 15 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

     9.บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

     10.วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

     11.บ้านลาดใหญ่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

     12.บ้านหนองไก่เหลือง หมู่ที่ 7 ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

     13.บ้านคลองสาลี หมู่ที่ 2 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ และ

     14.องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ หมู่ที่ 7 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน