ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมฯน้ำบาดาล ประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ประจำปี 2562

  • อัพเดทวันที่ 14 พ.ค. 62
  • อ่าน 134
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email
อัลบั้มภาพ 13 ภาพ

     วันอังคารที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 9.30 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity &​Transparency Assessment)​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับ การประเมิน (ITA)​ โดยมี นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล


     ทั้งนี้กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 ประกอบด้วย

     - แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)​

     - แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)​

     - แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

     และมีตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด คือ 1.) การปฏิบัติหน้าที่ 2.) การใช้งบประมาณ 3.) การใช้อำนาจ  4.) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 5.) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6.) คุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน 7.) ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน 8.) ปรับปรุงการทำงานของหน่วยงาน 9.) การเปิดเผยข้อมูล 10.) การป้องกันการทุจริต