ข่าวสารนํ้าบาดาล

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา การขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 16 ก.ย. 62
  • อ่าน 335
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 17 ภาพ

     วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักบริหารกลางและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใต้บริบทการพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 417 ราย ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชศรีมา


     ในการนี้ ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและมอบนโยบายแก่ผู้เข้าอบรม พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติเพื่อสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำบาดาล และต่อยอดขยายผลโครงการศึกษาวิจัยกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ทั้งนี้การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ในบริบทกรอบการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เป็นสาระสำคัญที่จะขับเคลื่อนและประสานเชื่อมโยงในการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงาน จะส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมถึงมุ่งเน้นความสำเร็จของการฝึกอบรมภายใต้ทิศทางนโยบายและแนวทางเพื่อการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล / การดำเนินงานของโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรน้ำบาดาล และการประสานเชื่อมโยงบริบท ในการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล