ข่าวสารนํ้าบาดาล

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมสัมมนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

  • อัพเดทวันที่ 25 ก.พ. 63
  • อ่าน 258
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 27 ภาพ

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดการประชุมสัมมนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &​ Transparency Assessment : ITA)​ เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินฯ (ITA)​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้การบรรยายในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  1. กรอบและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &​Transparency Assessment : ITA)​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  3. แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและองค์ประกอบของข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

     ทั้งนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &​Transparency Assessment : ITA)​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to Trasparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการประเมิน ITA มาจากการ “เปิดประตูสู่ความโปร่งใส” คือ “เปิดเผยข้อมูล”
ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบการดำเนินงาน และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็น
ต่อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อได้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งประโยชน์ต่อประชาชนแบะส่วนรวมเป็นสำคัญ