ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่แหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยาก

  • อัพเดทวันที่ 30 เม.ย. 63
  • อ่าน 107
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 19 ภาพ

     วันที่ 30 เมษายน 2563 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล จัดการประชุมหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่แหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยาก เพื่อพิจารณาร่างประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การกำหนดลักษณะพื้นที่การหาแหล่งน้ำบาดาลต้องใช้วิชาอุทกธรณีวิทยาชั้นสูง (พื้นที่แหล่งน้ำบาดาลหายาก) รวมถึงแนวทาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลกับข้อมูลพื้นที่หาน้ำยาก ตามอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในการดำเนินการสนับสนุนเกี่ยวกับการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย และพื้นที่การหาแหล่งน้ำบาดาลที่ต้องใช้วิชาอุทกธรณีวิทยาชั้นสูง และพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ สำหรับการกำหนดเขตพื้นที่หาน้ำยากแล้วเสร็จ จะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการพิจารณาประกอบการประกาศกำหนดเขตภาวะน้ำแล้งได้ต่อไป
 

     ทั้งนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมทั้งกำชับให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2563