ข่าวสารนํ้าบาดาล

น้ำบาดาลฯ จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติ ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1

  • อัพเดทวันที่ 8 ก.ค. 63
  • อ่าน 80
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 15 ภาพ

     วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และส่งสัญญาณผ่านระบบ VDO Conference ไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 – 12


     โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และครอบคลุมการดำเนินงานทั้งในส่วนกลางและระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ตลอดจนภารกิจอื่น ๆ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ


     ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการฯ ในเรื่อง “การทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลตามแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2562 – 2564”