ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาลครั้งที่ 10/2563

  • อัพเดทวันที่ 5 พ.ย. 63
  • อ่าน 624
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 23 ภาพ

     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 10/2563 โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

     1. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

     2. การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     3. รายงานการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา และความคืบหน้าการเตรียมจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564

     4. การจัดหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563

     5. สรุปผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     6. การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาล และคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     7. ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ จำนวน 1,000 แห่ง

     ทั้งนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ส่งเสริม ป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้วย