ข่าวสารนํ้าบาดาล

รมว.ทส.“วราวุธ” มอบนโยบายการดำเนินงาน เน้นย้ำ การเป็นข้าราชการที่ดี ดำเนินงานตามเบื้องยุคลบาท พร้อมทำความเข้าใจและบูรณาการความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่

  • อัพเดทวันที่ 1 ธ.ค. 63
  • อ่าน 79
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 16 ภาพ

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมมอบนโนบายการดำเนินงาน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในทุกมิติ ทุกด้าน ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านทรัพยากรน้ำ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ ให้แก่หัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/กอง และศูนย์ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมี นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายฯ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     รมว.ทส. ได้มอบนโยบายโดยสรุปว่า การดำเนินงานในปี 2564 จะเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานมากขึ้นเป็นสองเท่าหรือยกกำลังสอง ตามนโยบายที่ว่า “ยกกำลัง 2+4” อาทิ ในปีนี้มีเป้าหมายต้องมีพื้นที่สีเขียว 400,000 ไร่ จำนวนนักท่องเที่ยวอุทยานฯ หรือในพื้นที่ต่าง ๆ ต้องเพิ่มมากขึ้น การแก้ปัญหาภัยพิบัติต้องดีขึ้น มีการเตรียมการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำตัวชี้วัด กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน ส่งภายในเดือนธันวาคม 2563 สำหรับ นโยบายบวกสี่ (+4) ประกอบด้วย

     1. การสร้างสมรรถนะของตนเองในทุกด้าน ทั้งด้านสมอง สุขภาพร่างกาย โดยต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรง พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ไม่ให้ส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้กับประชาชน

     2. การปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายกับประชาชน ให้ความสำคัญกับการประชาชนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว เพื่อให้เกิดร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา

      3. การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจการดำเนินงานของกระทรวงฯ รวมไปถึงการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และต้องปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมาย นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงานต้องไม่เกี่ยงงาน ถึงแม้จะไม่ใช่อำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของกระทรวงฯ ก็ให้รับไว้และดำเนินการประสานต่อไป

     4. การใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ให้ศึกษานำเทคโนโลยีใหม่ ๆ แอบพลิเคชั่นต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

     ทั้งนี้ ต้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินงานตามเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำแนวพระราชดำริ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน โดยไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง และไม่มีการแอบอ้าง รวมทั้ง ยึดหลักธรรมาภิบาล และการเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างองค์ความรู้ของตนเองในหลาย ๆ มิติ รวมไปถึงการติดตามข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในอาเซียน เพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน

     นอกจากนี้ รมว.ทส. ยังฝากให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณต้องคุ้มค่าเป็นไปตามแผนและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป