ข่าวสารนํ้าบาดาล

กลุ่มพัฒนาระบบ จัดประชุมพิจารณาการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0

  • อัพเดทวันที่ 12 ม.ค. 64
  • อ่าน 70
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 10 ภาพ

     วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมพิจารณาการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 เพื่อรายงานผลสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ ได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่างแนวทางการประเมินฯ (หมวด 1-6) และร่างตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

     ในการนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และได้ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12 อีกด้วย