ข่าวสารนํ้าบาดาล

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมเข้มเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อความเป็นเลิศ

  • อัพเดทวันที่ 30 ม.ค. 60
  • อ่าน 580
  • เผยแพร่โดย DGR Admin กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email
อัลบั้มภาพ 25 ภาพ

     กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดการประชุมสัมมนา “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อความเป็นเลิศ (PMQA) และการจัดการความรู้" อย่างเข้มข้น เพื่อมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีความเข้าใจในกระบวนการและแนวคิดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฉบับที่ 2 และเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่สามารถบ่งชี้ระดับความสำเร็จของส่วนราชการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

     การประชุมสัมมนา “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อความเป็นเลิศ (PMQA) และการจัดการความรู้” จัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามกรอบการประเมินที่สามารถบ่งชี้ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการ และเพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  รวมถึงให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในกระบวนการและแนวคิดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฉบับที่ 2 หมวดที่ 1 - 7 ได้อย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งนี้ นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้ ดร.อรัญญา  เฟื่องสวัสดิ์  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว และมีนายชนินทร์  วงศ์พันธุเศรษฐ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมในครั้งนี้      ณ ห้องประชุมอาเซียน 1 โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 100 คน

 

ที่มาและภาพข่าวโดย : กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม
 ***หากต้องการภาพถ่ายหรือเนื้อหาข่าวต้นฉบับเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมอื่นๆ กรุณาติดต่อ กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม โทรศัพท์ : 0 2666 7008