ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/2564 รณรงค์กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เตรียมประเมินสำนักงานสีเขียว

  • อัพเดทวันที่ 27 ส.ค. 64
  • อ่าน 175
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 9 ภาพ
 
     วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักบริหารกลาง จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายปรีชาญ สามารถ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference 
     ที่ประชุมได้มีการพิจารณา (ร่าง) ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว และการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้หน่วยงานดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
     ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะภายในอาคารสำนักงาน จึงได้ศึกษาเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อรณรงค์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะ ลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย เป็นต้น รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงาน และสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประเมินตนเองเบื้องต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงาน ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม