ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2564

  • อัพเดทวันที่ 29 ต.ค. 64
  • อ่าน 219
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 14 ภาพ

     วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2564 โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

• การเตรียมการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่อาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี

• รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานและตรวจรับงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาล

• แจ้งเรื่องขอพระราชทานกราบบังคับทูลเชิญเสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

• รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ. 2564 รางวัลชมเชย ประเภทภาครัฐ หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

• รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องการตรวจติดตาม การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 ราชบุรี

• กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบรางวัลหน่วยงานต้นแบบที่มีผลการประหยัดพลังงานได้อย่างดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร