ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการเสริมศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"

  • อัพเดทวันที่ 17 ก.พ. 65
  • อ่าน 367
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 14 ภาพ

     สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการเสริมศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference โดยมีนางรวมทรัพย์ คะเนะดะ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ สำหรับการสัมมนาดังกล่าว ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลเข้ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาลในระบบ GFMIS และการติดตามสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     ทั้งนี้ นายวิสูตร สมนึก ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายปรีชาญ สามารถ ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนายสุรพล ธรรมสาร ที่ปรึกษาพิเศษด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้เกียรติเข้าร่วมสัมมนาฯ ให้ข้อเสนอแนะ และให้แนวทางในการดำเนินการประกอบกิจการน้ำบาดาล นอกจากนี้ ยังมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่จากสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด  เข้าร่วมฯ รวมกว่า 200 ราย