ข่าวสารนํ้าบาดาล

สหกรณ์น้ำบาดาล จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564

  • อัพเดทวันที่ 3 มี.ค. 65
  • อ่าน 202
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 32 ภาพ

     วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ประธานกรรมการสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 18 คณะอนุกรรมการเงินกู้สามัญ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2564 เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 8 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ผ่านการตรวจคัดกรองด้วยชุด ATK ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     ในการนี้ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ได้รายงานผลการดำเนินงาน และการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ในรอบปี พ.ศ. 2564 นอกจากนี้ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 19 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ รวมทั้งแผนงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นต้น

     อนึ่ง สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และให้บริการแก่สมาชิกตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสหกรณ์อย่างเข้มแข็งจน และเป็นที่เชื่อมั่นของสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์