ข่าวสารนํ้าบาดาล

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการเสริมศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"

  • อัพเดทวันที่ 24 มี.ค. 65
  • อ่าน 522
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 13 ภาพ

     วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนางรวมทรัพย์ คะเนะดะ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาครั้งนี้ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การใช้งาน “ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) สำหรับการประกอบกิจการน้ำบาดาล” ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล   เขต 1-12 รวมทั้งสิ้น 250 ราย ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาลสำหรับประชาชน

     ทั้งนี้ การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 โดยมีการรายงานหัวข้อต่างๆ อาทิ ภาพรวมของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) การใช้งาน Mobile application Badan e-Service สำหรับการประกอบกิจการน้ำบาดาล และ Badan e-Driller สำหรับช่างเจาะน้ำบาดาล การใช้งานระบบจัดการหลังบ้านสำหรับเจ้าหน้าที่ (Back office) และการขอใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล (การขอใช้ใหม่) ผ่านระบบฯ การใช้งานขั้นสูงเกี่ยวกับการรายงานการใช้น้ำบาดาล ออกใบแจ้งหนี้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล การใช้งานขั้นสูงเกี่ยวกับการต่ออายุ การโอน การแก้ไข การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล การใช้งานขั้นสูงเกี่ยวกับการระงับการใช้น้ำบาดาลชั่วคราว/การแจ้งเลิกกิจการ