ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2565

  • อัพเดทวันที่ 7 เม.ย. 65
  • อ่าน 124
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 17 ภาพ

     วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1-12

     ในที่ประชุมมีการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 อีกทั้ง ได้พิจารณาการกำหนดให้วันที่ 3 เมษายน 2565 เป็น “วันน้ำบาดาลแห่งชาติ”

     นอกจากนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา