ข่าวสารนํ้าบาดาล

กฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

  • อัพเดทวันที่ 21 ต.ค. 62
  • อ่าน 864
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่นยั่งยืนสืบต่อไป


     ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในช่วงกฐินกาล ประจำปี พ.ศ. 2561 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเจียงอีศรีมงคล  วราราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 และมีพิธีสมโภชน์ฉลององค์พระกฐิน พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ในเย็นวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยมีพระราชกิตติรังสี (บุญทัน สนตจิตโต) เจ้าอาวาส   วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายพิธีสงฆ์ และมีนางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมกันนี้ผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าวอย่างคับคั่ง


     ทั้งนี้ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2330 และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้เกิดอาเพศขึ้น พระยาช้างเผือกแตกโรงหนีแล้วมุ่งหน้ามาทางทิศตะวันออกเลยเข้าเขตเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าผู้ปกครองบ้านเมืองจึงได้ช่วยกันตามจับพระยาช้างได้ในเขตอำเภอกันทรลักษณ์ในปัจจุบัน หลังจากนั้นพระยาช้างเผือกได้ล้มป่วยลงบริเวณบ้านใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในตัวเมืองศรีสะเกษ จึงได้เรียกหมู่บ้านว่า “บ้านเจียงอี” คือ บ้านช้างป่วย สืบมาวัดก็เรียกว่า “วัดเจียงอี” เช่นกัน  ปัจจุบันวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ให้ความอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่พระภิกษุสามเณรตามควรแก่ฐานะ โดยมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษา จำนวน 95 รูป มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองเหลือง หน้าตักกว้าง 48 นิ้ว สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2496 พระพุทธรูปแบบ  พระพุทธชินราชจำลอง หน้าตักกว้าง 59 นิ้ว สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2515 พระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ในวิหารพระพุทธไสยาสน์ ขนาดยาว 27 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2518 และพระแก้วศรีวิเศษประดิษฐานอยู่ในวิหารแก้ว สำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดเจียงอีศรีมงคลวรารามได้เป็นศูนย์กลางของจังหวัดศรีสะเกษ อาทิ หน่วยงานอบรมประชาชนประจำตำบลเมืองใต้ ศูนย์งานพระธรรมทูตจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้ หน่วยงานราชการรวมถึงสถาบันการศึกษายังได้นำบุคลากรและนักเรียนมาเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าค่ายคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง


     สำหรับงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปี พ.ศ. 2561 มีเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ส่วนราชการท้องถิ่น บริษัทเอกชน พุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อร่วมอนุโมทนาโดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 1,632,127 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเงินดังกล่าวจะได้นำไปบูรณปฏิสังขรณ์อาคารสิ่งก่อสร้างภายในวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พร้อมกับเป็นทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์ และนักเรียนนักศึกษาในความดูแลของวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามในโอกาสต่อไป