ข่าวสารนํ้าบาดาล

"ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564"

  • อัพเดทวันที่ 8 ม.ค. 64
  • อ่าน 65
  • เผยแพร่โดย กมลพรรณ เศียรอุ่น สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง
Email