ประกอบกิจการน้ำบาดาล

แบบฟอร์มประกอบกิจการน้ำบาดาล

ตัวอย่าง หนังสือขออนุญาตเจาะลึกลงไปเกินกว่าที่กำหนดในใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.23 Mb ดาวน์โหลด : 1,281 ครั้ง อ่าน : 1,284 ครั้ง

ตัวอย่าง หนังสือแจ้งวันที่เริ่มเจาะน้ำบาดาลและชื่อช่างเจาะน้ำบาดาลตามเงื่อนไขในใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 1,338 ครั้ง อ่าน : 1,053 ครั้ง

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนญุาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.26 Mb ดาวน์โหลด : 1,523 ครั้ง อ่าน : 1,812 ครั้ง

ระเบียบว่าด้วยการกำหนดรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล รหัสหมายเลขใบอนุญาตและการกำหนดอายุใบอนุญาตฯ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.65 Mb ดาวน์โหลด : 758 ครั้ง อ่าน : 889 ครั้ง

แบบ นบ.๑ คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 3,934 ครั้ง อ่าน : 3,488 ครั้ง

แบบ นบ.๒ คําขอต่ออายุใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 2,039 ครั้ง อ่าน : 13,161 ครั้ง

แบบ นบ./๓

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 1,526 ครั้ง อ่าน : 1,157 ครั้ง

แบบ นบ./๔

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 1,707 ครั้ง อ่าน : 1,174 ครั้ง

แบบ นบ./๕

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 1,406 ครั้ง อ่าน : 1,117 ครั้ง

(นบ./๑๑) รายงานการใช้น้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.49 Mb ดาวน์โหลด : 1,698 ครั้ง อ่าน : 26,261 ครั้ง

(นบ./๑๒) รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 957 ครั้ง อ่าน : 868 ครั้ง

แบบ นบ./๑๕ แบบคําขอโอนใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 1,120 ครั้ง อ่าน : 565 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 32 รายการ