บริการประชาชน

กฎหมายน้ำบาดาล

กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2556)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.85 Mb ดาวน์โหลด : 1,511 ครั้ง อ่าน : 2,085 ครั้ง

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 779 ครั้ง อ่าน : 1,245 ครั้ง

กฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2540

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด : 762 ครั้ง อ่าน : 1,106 ครั้ง

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตและแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.19 Mb ดาวน์โหลด : 682 ครั้ง อ่าน : 915 ครั้ง

ประกาศสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล เรื่อง ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด : 533 ครั้ง อ่าน : 618 ครั้ง

ประกาศสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล เรื่อง ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด : 443 ครั้ง อ่าน : 445 ครั้ง

ประกาศ คกก.บริหาร กพน.

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb ดาวน์โหลด : 415 ครั้ง อ่าน : 450 ครั้ง

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 641 ครั้ง อ่าน : 1,037 ครั้ง

ร่างแบบคำขอรับการสนับสนุนเงินจำกกองทุนพัฒน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 414 ครั้ง อ่าน : 312 ครั้ง

ร่างสัญญารับเงินช่วยเหลือเงินอุดหนุน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด : 392 ครั้ง อ่าน : 305 ครั้ง

ร่างหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด : 397 ครั้ง อ่าน : 1,234 ครั้ง

ประกาศกรม กำหนดแบบการขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (แบบ นบ./22, แบบ นบ./23, แบบ นบ./28)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.36 Mb ดาวน์โหลด : 545 ครั้ง อ่าน : 535 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 37 รายการ