บริการประชาชน

กฎหมายน้ำบาดาล

กฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลและการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 2,006 ครั้ง อ่าน : 3,067 ครั้ง

กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2556)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.85 Mb ดาวน์โหลด : 1,597 ครั้ง อ่าน : 2,200 ครั้ง

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 855 ครั้ง อ่าน : 1,361 ครั้ง

กฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2540

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด : 829 ครั้ง อ่าน : 1,207 ครั้ง

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตและแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.19 Mb ดาวน์โหลด : 736 ครั้ง อ่าน : 1,013 ครั้ง

ประกาศสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล เรื่อง ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด : 587 ครั้ง อ่าน : 688 ครั้ง

ประกาศสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล เรื่อง ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด : 487 ครั้ง อ่าน : 499 ครั้ง

ประกาศ คกก.บริหาร กพน.

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb ดาวน์โหลด : 463 ครั้ง อ่าน : 493 ครั้ง

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 712 ครั้ง อ่าน : 1,201 ครั้ง

ร่างแบบคำขอรับการสนับสนุนเงินจำกกองทุนพัฒน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 466 ครั้ง อ่าน : 345 ครั้ง

ร่างสัญญารับเงินช่วยเหลือเงินอุดหนุน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด : 441 ครั้ง อ่าน : 342 ครั้ง

ร่างหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด : 442 ครั้ง อ่าน : 1,473 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 38 รายการ