บริการประชาชน

พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 540 ครั้ง อ่าน : 755 ครั้ง

กฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2540

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด : 497 ครั้ง อ่าน : 705 ครั้ง

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตและแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.19 Mb ดาวน์โหลด : 457 ครั้ง อ่าน : 553 ครั้ง

ประกาศสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล เรื่อง ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด : 338 ครั้ง อ่าน : 416 ครั้ง

ประกาศสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล เรื่อง ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด : 274 ครั้ง อ่าน : 294 ครั้ง

ประกาศ คกก.บริหาร กพน.

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb ดาวน์โหลด : 261 ครั้ง อ่าน : 279 ครั้ง

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 403 ครั้ง อ่าน : 611 ครั้ง

ร่างแบบคำขอรับการสนับสนุนเงินจำกกองทุนพัฒน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 233 ครั้ง อ่าน : 187 ครั้ง

ร่างสัญญารับเงินช่วยเหลือเงินอุดหนุน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด : 214 ครั้ง อ่าน : 204 ครั้ง

ร่างหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด : 242 ครั้ง อ่าน : 562 ครั้ง

ประกาศกรม กำหนดแบบการขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (แบบ นบ./22, แบบ นบ./23, แบบ นบ./28)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.36 Mb ดาวน์โหลด : 329 ครั้ง อ่าน : 361 ครั้ง

ประกาศกรม กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต และคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบในอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.75 Mb ดาวน์โหลด : 386 ครั้ง อ่าน : 411 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 36 รายการ