บริการประชาชน

พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐

ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 464 ครั้ง อ่าน : 718 ครั้ง

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการกำหนดรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล รหัสหมายเลขใบอนุญาต และการกำหนออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2557

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.65 Mb ดาวน์โหลด : 383 ครั้ง อ่าน : 455 ครั้ง

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาตและการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 375 ครั้ง อ่าน : 556 ครั้ง

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลพ.ศ. 2556

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 361 ครั้ง อ่าน : 560 ครั้ง

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.57 Mb ดาวน์โหลด : 375 ครั้ง อ่าน : 579 ครั้ง

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2552

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.40 Mb ดาวน์โหลด : 333 ครั้ง อ่าน : 484 ครั้ง

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2552

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.71 Mb ดาวน์โหลด : 387 ครั้ง อ่าน : 461 ครั้ง

ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาลที่เผยแพร่ทั้งหมด โดยให้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง และคำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล ที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรม

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 4.20 Mb ดาวน์โหลด : 374 ครั้ง อ่าน : 391 ครั้ง

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 11/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.39 Mb ดาวน์โหลด : 413 ครั้ง อ่าน : 501 ครั้ง

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 12/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.40 Mb ดาวน์โหลด : 364 ครั้ง อ่าน : 439 ครั้ง

สั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 13/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (สำควบคุมกิจการน้ำบาดาล)"

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.94 Mb ดาวน์โหลด : 355 ครั้ง อ่าน : 395 ครั้ง

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 14/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (องค์กรปกครองส่วนท้อง)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.46 Mb ดาวน์โหลด : 338 ครั้ง อ่าน : 421 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 36 รายการ