บริการประชาชน

กฎหมายน้ำบาดาล

ประกาศกรม กำหนดแบบการขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (แบบ นบ./22, แบบ นบ./23, แบบ นบ./28)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.36 Mb ดาวน์โหลด : 598 ครั้ง อ่าน : 587 ครั้ง

ประกาศกรม กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต และคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบในอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.75 Mb ดาวน์โหลด : 624 ครั้ง อ่าน : 736 ครั้ง

ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 784 ครั้ง อ่าน : 1,344 ครั้ง

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการกำหนดรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล รหัสหมายเลขใบอนุญาต และการกำหนออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2557

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.65 Mb ดาวน์โหลด : 652 ครั้ง อ่าน : 869 ครั้ง

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาตและการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 633 ครั้ง อ่าน : 1,007 ครั้ง

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลพ.ศ. 2556

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 608 ครั้ง อ่าน : 1,027 ครั้ง

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.57 Mb ดาวน์โหลด : 809 ครั้ง อ่าน : 1,207 ครั้ง

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2552

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.40 Mb ดาวน์โหลด : 554 ครั้ง อ่าน : 825 ครั้ง

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2552

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.71 Mb ดาวน์โหลด : 614 ครั้ง อ่าน : 831 ครั้ง

ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาลที่เผยแพร่ทั้งหมด โดยให้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง และคำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล ที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรม

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 4.20 Mb ดาวน์โหลด : 651 ครั้ง อ่าน : 727 ครั้ง

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 11/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.39 Mb ดาวน์โหลด : 712 ครั้ง อ่าน : 913 ครั้ง

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 12/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.40 Mb ดาวน์โหลด : 644 ครั้ง อ่าน : 750 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 38 รายการ