บริการประชาชน

กฎหมายน้ำบาดาล

ประกาศกรม กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต และคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบในอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.75 Mb ดาวน์โหลด : 575 ครั้ง อ่าน : 658 ครั้ง

ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 722 ครั้ง อ่าน : 1,198 ครั้ง

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการกำหนดรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล รหัสหมายเลขใบอนุญาต และการกำหนออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2557

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.65 Mb ดาวน์โหลด : 585 ครั้ง อ่าน : 773 ครั้ง

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาตและการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 575 ครั้ง อ่าน : 919 ครั้ง

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลพ.ศ. 2556

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 551 ครั้ง อ่าน : 951 ครั้ง

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.57 Mb ดาวน์โหลด : 734 ครั้ง อ่าน : 1,085 ครั้ง

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2552

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.40 Mb ดาวน์โหลด : 504 ครั้ง อ่าน : 750 ครั้ง

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2552

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.71 Mb ดาวน์โหลด : 563 ครั้ง อ่าน : 749 ครั้ง

ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาลที่เผยแพร่ทั้งหมด โดยให้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง และคำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล ที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรม

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 4.20 Mb ดาวน์โหลด : 600 ครั้ง อ่าน : 655 ครั้ง

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 11/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.39 Mb ดาวน์โหลด : 653 ครั้ง อ่าน : 819 ครั้ง

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 12/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.40 Mb ดาวน์โหลด : 598 ครั้ง อ่าน : 700 ครั้ง

สั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 13/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (สำควบคุมกิจการน้ำบาดาล)"

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.94 Mb ดาวน์โหลด : 566 ครั้ง อ่าน : 639 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 37 รายการ