ถาม - ตอบ

แจ้งคำถามที่ต้องการสอบถาม

คุณสามารถฝากคำถามที่คุณสงสัยกับทางเราได้โดยการกดปุ่ม "แจ้งคำถาม"

แบบฟอร์มแจ้งคำถาม

กรุณากรอกฟอร์มให้ครบถ้วนเพื่อแจ้งคำถาม

captcha

ค้นหาคำถาม

ถ้าผู้ขอใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเสียชีวิต ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลจะตกทอด เป็นมรดกหรือไม่

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นสิทธิเฉพาะตัวบุคคล จะโอนใบอนุญาตตกทอดเป็นมรดกไม่ได้ ถ้าผู้รับใบอนุญาตเสียชีวิตสถานะใบอนุญาตนั้นก็สิ้นสุดไป แต่ทายาทหรือผู้ใช้น้ำปัจจุบันสามารถขออนุญาตใช้น้ำบาดาลใหม่ได้ แต่ต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง หรือเป็นผู้ที่ได้รับความยินยอมจากผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

บ่อที่เคยขออนุญาตและหมดอายุไปแล้ว แต่ไม่ได้ขอต่ออายุ และไม่ดำเนินการใดๆ ทั้งการขอยกเลิกและการอุดกลบฯ จะมีบทลงโทษอย่างไร

1. เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ดำเนินการดังกล่าว ถือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรา 26 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

หนึ่งพันบาท ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง

ดำเนินการตามกฎหมาย

2. ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้เคยรับใบอนุญาตต้องดำเนินการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลให้ถูกต้องตามกฎหมาย

โดยพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวดำเนินการอุดกลบ

บ่อน้ำบาดาล ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

บ่อน้ำบาดาลของเอกชนที่มีอยู่เดิมจะต้องให้มาขออนุญาตหรือไม่ ถ้าไม่มาขออนุญาตจะดำเนินการอย่างไร

น้ำบาดาลเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนมีสิทธิที่จะนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ แต่การใช้น้ำบาดาลโดยไม่ถูกต้อง ใช้อย่างระมัดระวัง หรือใช้ผิดวิธี จะเกิดผลกระทบ (มลภาวะ) ต่อแหล่งน้ำบาดาลซึ่งจะทำให้คุณภาพของ

น้ำบาดาลเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้อุปโภคบริโภค ดังนั้น กฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล

จึงควบคุมการใช้น้ำบาดาลโดยอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลอย่างประหยัด พอเพียง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลไว้ให้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล โดยไม่ขาดแคลน หลักสำคัญการใช้

น้ำบาดาลต้องไม่เกินสมดุล และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น ถ้าประชาชนมีบ่อน้ำบาดาลระดับความลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 15 เมตร ในความครอบครองต้องดำเนินการ ดังนี้

     1. หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอใช้ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร หรือเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น ๆ

     2. ถ้าไม่ประสงค์ที่จะขอใช้น้ำบาดาล ให้ดำเนินการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

หากใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ต้องการต่ออายุใบอนุญาต จะให้ดำเนินการอย่างไร

ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลและการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556 ข้อ 23 กำหนดว่า การต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นคำขอต่อพนักงาน
น้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ดังนั้น หากใบอนุญาตสิ้นอายุแล้วต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลใหม่ ตามแบบ นบ.2 และเมื่อได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุแล้ว จะประกอบกิจการต่อไปก็ได้ จนกว่าผู้ออกใบอนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น ตามมาตรา 20 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ปัจจุบันค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลฉบับละเท่าไร

ปัจจุบันค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล คิดตามขนาดบ่อ คือ

¡ บ่อวง และบ่อน้ำบาดาลขนาดเล็ก (2 นิ้ว และ 3 นิ้ว) เก็บค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท

¡ บ่อน้ำบาดาลขนาดกลาง (4 นิ้ว 5 นิ้ว และ6 นิ้ว) เก็บค่าธรรมเนียม ฉบับละ 500 บาท

¡ บ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 8 นิ้ว ขึ้นไป) เก็บค่าธรรมเนียม ฉบับละ 1,000 บาท

สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตได้ที่ใด

¡ กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 ¡ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา ติดต่อที่เทศบาล/อบต. ที่จะเจาะน้ำบาดาล

     หรือที่บ่อน้ำบาดาลนั้นตั้งอยู่ (กรณีเทศบาล/อบต. ประสงค์จะเจาะและใช้น้ำบาดาลให้ติดต่อ

     สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดนี้ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ)

 ¡ พื้นที่อื่น ๆ ติดต่อได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

คนกลุ่มใดที่สามารถขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลได้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการออกใบอนุญาต เพราะถ้าทุกคนขออนุญาตเจาะได้คงเกิดปัญหาแผ่นดินทรุดเพิ่มขึ้น

ผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาล ต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือได้รับความยินยอมจากผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาลได้ โดยผู้ออกใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลและการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล
พ.ศ. 2556 และระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2560

บ่อน้ำบาดาลที่ทราบความลึกที่ต้องการจะเจาะว่าไม่ถึงชั้นน้ำบาดาล (15 เมตร) จำเป็นต้องขอรับใบอนุญาตหรือไม่

บ่อน้ำบาดาลทุกบ่อต้องขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลก่อนทุกบ่อจึงจะดำเนินการเจาะน้ำบาดาลได้ เพราะพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ทราบเจตนารมณ์ของผู้เจาะน้ำบาดาลได้ว่าจะเจาะน้ำบาดาลลึกไม่ถึง 15 เมตร หรือเจาะน้ำบาดาลลึกเกินกว่า 15 เมตร หากพบว่าช่างเจาะน้ำบาดาลกำลังดำเนินการเจาะน้ำบาดาลโดยไม่มีใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีฐานลักลอบเจาะน้ำบาดาลได้ แต่การร้องทุกข์ต้องดำเนินการให้ครบองค์ประกอบ คือ

   1. เป็นการเจาะน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาล

   2. ไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมอบหมาย

   3. ในบริเวณนั้นมีชั้นน้ำบาดาลที่สามารถใช้ได้ มีความลึกเกินกว่า 15 เมตร และช่างเจาะน้ำบาดาลได้เตรียมอุปกรณ์การเจาะน้ำบาดาล เช่น ก้านเจาะน้ำบาดาล ท่อกรุ ท่อกรองน้ำบาดาล เกินกว่า 15 เมตร และขณะตรวจสอบสถานที่ได้มีการดำเนินการเจาะน้ำบาดาลไปแล้ว

    หากมีความประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลที่มีความลึกไม่ถึง 15 เมตร ผู้ประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลในความลึกดังกล่าว ต้องมีหนังสือแจ้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่จังหวัดนั้น ๆ พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้นายกเทศมนตรี หรือนายก อบต. หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่นั้น ๆ ทราบ เพื่อป้องกันการร้องเรียนว่ามีการเจาะน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

ในกรณีที่ทาง อบต. จัดทำโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ แต่ไม่มีผู้รับจ้างเข้ามาประมูลงาน ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สามารถดำเนินการเจาะบ่อ น้ำบาดาลให้ได้หรือไม่

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สามารถดำเนินการเจาะน้ำบาดาลได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นช่วงที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลไม่ติดภาระกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

 1. ให้ อบต.โอนเงินให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการ โดยเป็นลักษณะการโอนขายบิลของ อบต.

ให้ สทบ.เขต เบิกจ่ายแทน อบต.

2. อบต. ต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาลให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล

ถ้าเจาะบ่อน้ำบาดาลความลึกไม่ถึง 30 เมตร แต่มีขนาดบ่อใหญ่ตั้งแต่ 4 นิ้ว ขึ้นไป และปริมาณการใช้น้ำมากเกินกว่า 10 ลบ.ม. / วัน จะถือว่าใช้น้ำบาดาลหรือไม่ ต้องขออนุญาตหรือไม่

ปัจจุบันหลักเกณฑ์ความลึกของบ่อน้ำบาดาล ที่กำหนดเกินกว่า 15 เมตร เกินกว่า 20 เมตร หรือความลึกเกินกว่า 30 เมตร ได้ถูกยกเลิกแล้ว ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ. 2554 ซึ่งประกาศกระทรวง ฯ ดังกล่าว กำหนดให้ท้องที่กรุงเทพมหานคร และท้องที่ของแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดในราชอาณาจักรไทยเป็นเขตน้ำบาดาล และให้น้ำใต้ดิน
ที่อยู่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 15 เมตร เป็นน้ำบาดาล แม้ขนาดบ่อหรือการใช้น้ำบาดาลจะมีปริมาณเท่าใดก็ตาม หากปรากฏว่าบ่อน้ำบาดาลนั้น ๆ มีความลึกเกินกว่า 15 เมตร จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล

การเจาะบ่อน้ำบาดาลของหน่วยงานท้องถิ่นจำเป็นต้องขออนุญาตเจาะ-ใช้ หรือไม่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ใช่องค์การของรัฐซึ่งอยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นตามมาตรา 4
แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 การเจาะน้ำบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล หรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล และต้องได้รับใบอนุญาตแล้วจึงจะดำเนินการต่อไปได้ ดังนั้น หากเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา ประสงค์จะเจาะและใช้น้ำบาดาล ต้องขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลให้ถูกต้องก่อน และเมื่อเจาะเสร็จแล้วก็ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลอีกครั้งหนึ่ง โดยต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมอบหมายก่อน จึงจะเจาะน้ำบาดาล หรือใช้น้ำบาดาลได้ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจะริบเครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์กระทำความผิดเสียก็ได้

การเจาะบ่อน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ต้องขออนุญาตหรือไม่

การเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาลนั้น มีกฎหมายที่ใช้ในการควบคุม กำกับ ดูแล คือพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 และตามกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล เพื่อการใช้ในการอุปโภค บริโภคทั่วไป หรือเพื่อการเกษตรกรรม หรือเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล และใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น ๆ ให้ถูกต้อง โดยต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมอบหมายก่อน จึงจะเจาะน้ำบาดาล หรือใช้น้ำบาดาลได้ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจะริบเครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์กระทำความผิดเสียก็ได้

จำนวนทั้งหมด 42 รายการ