กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข่าวสารภายใน http://www.dgr.go.th/ สพบ. จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562 http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1747 23 2562 สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล จัดประชุมโครงการ เพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 548 แห่ง http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1739 18 2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดงาน “สรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์” ประจำปี พ.ศ.2562 http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1727 10 2562 กรมฯน้ำบาดาล จัดอบรม ลดและคัดแยกขยะ เน้นย้ำบุคลากร ให้ตระหนักลด ละ เลิกการใช้พลาสติก http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1699 29 2562 สำนักพัฒนาน้ำบาดาล ประชุมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1672 13 2562 ผู้ตรวจราชการ ทส. ตรวจเยี่ยมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1635 27 2562 การฝึกอบรมหลักสูตร “การดำเนินการทางวินัยและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี” http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1624 22 2562 ทบ. ประชุมคณะทำงานการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ครั้งที่ 1/2562 http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1615 18 2562 สำนักบริหารกลางประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ครั้งที่ 1/2562 http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1604 12 2562 การฝึกอบรม "การเขียนขอบเขตการทำงาน (TOR) และการกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา" http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1595 11 2562 สำนักพัฒนาน้ำบาดาล ประชุมโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1588 7 2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2562 http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1581 6 2562