กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข่าวสารภายใน http://www.dgr.go.th/ สำนักบริหารกลางประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ครั้งที่ 1/2562 http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1604 12 2562 การฝึกอบรม "การเขียนขอบเขตการทำงาน (TOR) และการกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา" http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1595 11 2562 สำนักพัฒนาน้ำบาดาล ประชุมโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1588 7 2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2562 http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1581 6 2562 กพร. กรมฯน้ำบาดาล จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการประเมินผู้บริหารองค์การประจำปีงบประมาณ 2562 http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1550 28 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมสัมมนาการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08:30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมสัมมนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวิทยากรให้การบรรยาย ทั้งนี้มีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 100 ราย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1506 22 2562 กองแผนงาน กรมฯน้ำบาดาล จัดประชุมนำเสนอผลการประเมินมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจและสังคม จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกองแผนงาน ร่วมกับบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดการประชุมนำเสนอผลการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง เพื่อนำเสนอข้อมูล ผลการสำรวจ และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว โดยมี นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1501 16 2562 กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม ประชุมผลการดำเนินงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม จัดประชุมผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีผู้ใช้บริการ จำนวน 7,279 ราย ผ่านช่องทางโทรศัพท์ การติดต่อด้วยตนเอง การเข้าชมเว็บไซต์ e-mail และการออกหน่วยนิทรรศการ สำหรับเนื้อหาที่ประชาชนขอรับบริการข้อมูลมากที่สุด คือ การสอบถามช่องทางการติดต่อราชการ อันดับสองคือ ข้อมูลทางวิชาการ อันดับสามคือ การขอเจาะน้ำบาดาล และการขอคำแนะนำทางเทคนิค ทั้งนี้ ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดงานประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1504 14 2562 สำนักพัฒนาน้ำบาดาลประชุมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09:30 น. นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานงานประชุมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1515 11 2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09:30 น. นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานงานประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แนวทางการดำเนินงานและการของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1516 9 2562 ทบ.จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 19 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 6.30 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดพิธีสักการะบูชาศาลพระภูมิ พระวิษณุ ศาลตายาย และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 19 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ ถนนหน้าอาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1517 9 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล วันที่ 29 ตุลาคม 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมี นายจิรวัฒน์ ระโหฐาน นักพัฒนาระบบราชการ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรให้การบรรยาย มีหัวข้อการบรรยายดังนี้ http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1392 29 2561