กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข่าวสารภายใน http://www.dgr.go.th/ การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 5 ปี http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/2015 14 2562 กรมฯน้ำบาดาล จัดฝึกอบรม หัวข้อ "Design Thinking for Innovation" หวังเพิ่มทักษะในการพัฒนานวัตกรรมด้านน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/2006 13 2562 กองแผนงานประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลระยะ 5 ปี http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1952 6 2562 กรมฯน้ำบาดาล ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1945 5 2562 กรมฯน้ำบาดาล จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Smart Officer” หวังเพิ่มศักยภาพบุคลากร ให้เป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1944 5 2562 กรมฯน้ำบาดาล ประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ประจำปี 2562 http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1789 14 2562 กรมฯน้ำบาดาล จัดประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2562 http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1785 10 2562 กรมฯน้ำบาดาล พร้อมรับมือภัยแล้ง มั่นใจพาพี่น้องประชาชนผ่านพ้นวิกฤติแล้งไปด้วยกัน http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1778 8 2562 สคบ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1768 1 2562 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนโครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล” http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1752 25 2562 สพบ. จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562 http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1747 23 2562 สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล จัดประชุมโครงการ เพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 548 แห่ง http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/1739 18 2562