ค้นหา

คำค้นหา “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” จำนวนทั้งหมด 396 รายการ

  • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดการประชุมสัมมนา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564 มุ่งพัฒนาองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

  • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดฝึกอบรมหลักสูตร "วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา รุ่นที่ 23 ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรด้านน้ำบาดาลเพื่อการอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ปึงบประมาณ พ.ศ. 2564”

  • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาน้ำบาดาล”

  • กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง

  • การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2564

  • อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ศรีสะเกษ-สุรินทร์ เร่งแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตร

  • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดกิจกรรม 5ส. และ BIG Cleaning Day

  • การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2564

  • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดสัมมนาแนวทางการบริหารจัดการ การจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

  • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลุยซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลพื้นที่ภาคเหนือ เตรียมรับมือภัยแล้ง พื้นที่ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน

จำนวนทั้งหมด 396 รายการ