ค้นหา

คำค้นหา “น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร” จำนวนทั้งหมด 40 รายการ

  • สำนักพัฒนาน้ำบาดาล จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562

  • สพบ. จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562

  • แผ่นพับ การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

  • รายงานผลการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง Info Graphic ขนาด A3

  • รายงานผลการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ในรูปแบบ A5

  • สำนักพัฒนาน้ำบาดาล ประชุมโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562

  • กองแผนงาน กรมฯน้ำบาดาล จัดประชุมนำเสนอผลการประเมินมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจและสังคม จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

  • สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประชุมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ครั้งที่ 5/2561

  • 7. ในกรณีหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 4 ที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับของ พรบ. นี้ กรณีที่เป็นจังหวัดที่ใช้ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ถือว่าเป็นกรมฯ กรมหนึ่งจังหวัดสามารถสนับสนุนน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ จะถือว่าได้รับการยกเว้นตามมาตรา 4 หรือไม่?

  • 3. จากโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการแก้ปัญหาภัยแล้งตามที่ อทบ.ได้กล่าว คือขั้นตอนการทำแผนงานโครงการ ยังเป็นโครงการนำร่องการศึกษาอยู่ อยากให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กำหนดเป็น TOR เตรียมการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการศึกษาที่จะนำไปใช้จริง ในพื้นที่วัสดุ อุปกรณ์ ขนาดปั๊ม หอถัง รวมถึงความครอบคลุมของพื้นที่แต่ละหน่วยมีข้อพิจารณาอย่างไร ที่กำหนดเป็นรายละเอียด TOR ออกมา หรืออาจจะเป็นมาตรฐาน

จำนวนทั้งหมด 40 รายการ