ค้นหา

คำค้นหา “น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร” จำนวนทั้งหมด 40 รายการ

  • สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประชุมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

  • น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพลังงานโซลาเซลล์ ความสำเร็จใหม่สู่เกษตรกรไทยที่ยั่งยืน

  • น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์สร้างรายได้ยั่งยืนพร้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • ประชุมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561

  • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

  • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 และ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

  • ทบ. จัดประชุมน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561

  • กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาล บ้านทับวังมน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้รับการสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบ 3)จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  • กลุ่มเกษตรกรบ้านสายไฟ ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ขอบคุณรัฐบาลที่สนับสนุนงบประมาณจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ทำให้ชาวบ้านสามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และช่วยปลดภาระหนี้สินให้หมดไปด้วย

  • การประชุมหารือโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

จำนวนทั้งหมด 40 รายการ