ค้นหา

คำค้นหา “AIT” จำนวนทั้งหมด 1 รายการ

  • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับ AIT จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Inception Workshop) ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ “Assessment of Groundwater Sustainability in the Special Economic Zone of Thailand for Operational Groundwater Management”

จำนวนทั้งหมด 1 รายการ