ค้นหา

คำค้นหา “e-Service” จำนวนทั้งหมด 4 รายการ

  • สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการเสริมศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"

  • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

  • คู่มือผู้ใช้งาน Badan e-Service สำหรับการประกอบกิจการน้ำบาดาล

  • คู่มือผู้ใช้งาน Badan e-Service สำหรับการประกอบกิจการน้ำบาดาล

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ