วีดิทัศน์

วิดีโอ

น้ำบาดาลเพิ่มมูลค่าพัฒนาเศรษฐกิจไทย

ประเทศไทยมีบ่อน้ำบาดาลมากกว่า 200,000 บ่อ แบ่งเป็นบ่อราชการ 82,000 บ่อ และบ่อเอกชน 120,000 บ่อ มีปริมาณการใช้น้ำบาดาลปีละกว่า 14,000 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนบ่อน้ำบาดาลได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อใช้ประกอบกิจการในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีมากกว่า 31,000 บ่อ มีสัดส่วนการใช้น้ำบาดาลปีละกว่า 380 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาครัฐสามารถจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลปีละกว่า 1,680 ล้านบาท ซึ่งน้ำบาดาลถูกนำไปใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีการใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นจำนวนมาก

#น้ำบาดาลเพิ่มมูลค่าพัฒนาเศรษฐกิจไทย

12 ก.ค. 65

สนามข่าว 7 สี - อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ติดตามการขุดเจาะแหล่งน้ำบาดาลลึกที่สุดในประเทศไทย

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ติดตามการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก พื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง ระยะที่3 ซึ่งเป็นการขุดเจาะบ่อลึก 1,000 เมตร บริเวณใกล้ปากอ่าวไทย ที่วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

โดยเป็นแหล่งน้ำบาดาลใหม่ ที่ระดับความลึก ตั้งแต่ 640 ถึง 1,008 เมตร จำนวน 5 ชั้น คาดว่าจะมีน้ำบาดาลคุณภาพน้ำจืดปริมาณมหาศาล เตรียมพัฒนาขึ้นมาช่วยประชาชน ในพื้นที่กว่า 22,000 คน มีน้ำกินน้ำใช้ไม่ขาดแคลนและเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับจังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทยและอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร จึงทำให้การขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

โดยมีโรงงานทั้งสิ้นกว่า 6,295 แห่ง มีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) สูงเป็นอันดับ 6 ของประเทศ ซึ่งทรัพยากรน้ำ เป็นปัจจัยที่สำคัญในภาคอุตสาหกรรม และมีแนวโน้มที่จะใช้น้ำบาดาลเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงมอบหมายให้นักวิชาการค้นหาแหล่งน้ำบาดาลใหม่ คุณภาพน้ำดี เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภค ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และที่สำคัญจะเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการผลิตของภาคเอกชน รวมถึงการเพิ่มความมั่นคงทางด้านทรัพยากรน้ำในเขตอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

9 มิ.ย. 65
จำนวนทั้งหมด 116 รายการ