วีดิทัศน์

วิดีโอ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร นครสวรรค์ และกำแพงเพชร จัดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนบ่อเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น จำนวนรวมกว่า 90 ราย สำหรับการจัดประชุมสัมมนาในครั้งแรกนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

โดย นายสรศักดิ์ ศรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) เป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนา และมี นางกัญนิกา อินทรกูล นายกเทศมนตรีตำบลเนินปอ และ นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 ร่วมให้การต้อนรับ

การประชุมสัมมนาในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ

– น้ำบาดาลและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล

– ผลกระทบจากการสูบใช้น้ำบาดาลเกินสมดุล และการบริหารจัดการน้ำบาดาล

– การดำเนินงานโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

ในช่วงบ่ายเป็นการสาธิตวิธีการเติมน้ำใต้ดินและการบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น (ผ่านบ่อวงคอนกรีต) ในพื้นที่โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน เกษตรกร และนักเรียนที่มาร่วมชมการสาธิต นอกจากนี้ยังมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและเขียนแบบยื่นคำขอการสำรวจการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นอีกด้วย

สำหรับการลงพื้นที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในครั้งต่อไปมีกำหนดดำเนินการที่จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย แพร่ เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย ลำปาง และลำพูน

22 มิ.ย. 66

ชาวบ้านด่านทับตะโก จ.ราชบุรี ตอบรับความพึงพอใจโครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ลงพื้นที่ตำบลด่านทับตะโก จังหวัดราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมสำรวจความพึงพอใจการรับรู้บทบาทหน้าที่และภารกิจของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลที่สนับสนุนโครงการศึกษาและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค ในชั้นน้ำบาดาลที่ไม่มีสารละลายโลหะหนัก พื้นที่ตำบลด่านทับตะโก (ระยะที่ 3 ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

สืบเนื่องจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ให้การสนับสนุนทุนหรืองบประมาณแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมภารกิจด้านการศึกษาวิจัย พัฒนา เกี่ยวกับงานวิชาการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลภายใต้โครงการต่างๆ ที่สามารถนำไปขยายผลการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงมอบหมายให้สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ร่วมกับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) และกองแผนงาน ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พร้อมนำแบบสำรวจไปสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลด่านทับตะโก ร่วมให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์

การลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนครั้งนี้ นอกจากเป็นการรับฟังเสียงจากประชาชนเพื่อสะท้อนปัญหาในพื้นที่แล้ว เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลยังได้ร่วมกันเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรน้ำบาดาลอีกด้วย

16 มิ.ย. 66
จำนวนทั้งหมด 140 รายการ