วีดิทัศน์

รมว.วราวุธ ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาล จ.สุพรรณบุรี

  • อัพเดทวันที่ 15 พ.ค. 65
  • 40 อ่าน
Email

โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน เป็นอีกหนึ่งโครงการที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมุ่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยแล้งและพื้นที่ขาดแคลนน้ำ โดยสำรวจความเหมาะสมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพน้ำบาดาลสำหรับการวางแผนบริหารจัดการ มีการเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำน้ำบาดาลสะอาดไปใช้อุปโภคบริโภค โดยการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เพื่อใช้น้ำบาดาลอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ปัจจุบันโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนเปิดให้บริการแล้วกว่า 513 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนมากกว่า 3 ล้านคน ได้มีน้ำดื่มสะอาดฟรีไว้บริโภค ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าหมื่นล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายให้มีบ้านน้ำดื่มครบ 2,500 แห่งทั่วประเทศภายใน 1-2 ปีนี้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง

ล่าสุดตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ให้ดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ที่โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) หมู่ที่ 10 และที่วัดทุ่งเข็น หมู่ที่ 12 โดยรูปแบบของโครงการ ประกอบด้วย