สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมทรัพยากรน้ำ
กรมชลประทาน
คลังข้อมูลสภาพน้ำ
สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ    

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กบข.
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
LMS : เศรษฐกิจพอเพียง
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
The Office of The National Anti-Corruption Commission
องค์การสวนสัตว์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน _blank
องค์การสวนสัตว์
     

ลิงค์หน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กร