- - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - - Department of Groundwater Resources - -
 
     
     


 


 
 
       
    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
ขอเชิญรับฟังการให้สัมภาษณ์สด
ของรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
(นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย)
เรื่อง "การเตรียมรับมือปัญหาภัยแล้ง"
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย AM 819 KHz
รายการ "เส้นทางเกษตรธุรกิจ"
ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558
เวลา 09.15 - 09.30 น.
 
Untitled Document
  อทบ. ให้สัมภาษณ์ ประเด็น "ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" รายการ "อนาคตเมืองไทย" ช่อง NBT [30/01/58]  


  การประชุมและรับฟังการนำเสนอ
รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3
( Progress Report III )
[30/01/58]
 

  “น้ำบาดาล” เสริมทัพโครงการราษฎร์
รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี 2558
เปิด 87 จุดจ่ายน้ำถาวรทั่วประเทศ
แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้
[29/01/58]
 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน
ของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านคลิตี้ล่าง
[29/01/58]
 

  จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีฯ
[29/01/58]
 

     


 
     
ระบบกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
     
Untitled Document
          
               
зǧѾҡøҵǴ  ˹§ҹǢͧ            ˡóѾ Ѿҡøó  
ͧǹѵ    ԡ䫵
 
 

    หน่วยงานภายใน

    สำนักบริหารกลาง
         ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
    กองแผนงาน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
    สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
    สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
    สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล
    สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล   กองวิเคราะห์น้ำบาดาล
   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
   กลุ่มตรวจสอบภายใน
   กลุ่มนิติการ
   ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
   สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
   กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
   ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

   สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล

   สทบ. เขต 1 (ลำปาง)
   สทบ. เขต 2 (สุพรรณบุรี)
   สทบ. เขต 3 (สระบุรี)
   สทบ. เขต 4 (ขอนแก่น)
   สทบ. เขต 5 (นครราชสีมา)
   สทบ. เขต 6 (ตรัง)   สทบ. เขต 7 (กำแพงเพชร)
   สทบ. เขต 8 (ราชบุรี)
   สทบ. เขต 9 (ระยอง)
   สทบ. เขต 10 (อุดรธานี)
   สทบ. เขต 11 (อุบลราชธานี)
   สทบ. เขต 12 (สงขลา)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2299 3900 โทรสาร 0 2299 3926 อีเมล์ : webmaster@dgr.mail.go.th