- - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - - Department of Groundwater Resources - -
 
     
     


 


 
 
       
    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
 
Untitled Document
  “น้ำบาดาล” สัมภาษณ์สด รายการ
สถานีประชาชน ประเด็นสถานการณ์
ภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือประชาชน
[06/03/58]
 

สรุปรายงานสถานการณ์
ประจำวัน 6 มีนาคม 2558

-------------------------------------------------
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ

Call Center 0 2793 1000
 
     

  การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนา
แหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนันสนุนน้ำดื่ม
สะอาดให้กับโรงเรียน...
[06/03/58]
 

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แจกจ่าย
น้ำอุปโภคบริโภค เพื่อแก้ไข
การขาดแคลนน้ำ...
[06/03/58]
 
 
  ประชุมจัดทำและขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากร
น้ำบาดาล (พ.ศ.2558-2561) ครั้งที่ 4
[06/03/58]
 

  ลงพื้นที่ติดตาม “โครงการพัฒนา
แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่
ประสบภัยแล้ง ...”
[05/03/58]
 

  ประชุมวิชาการ “12 ปี ความก้าวหน้า
น้ำบาดาลไทย สู่ประชาคมอาเซียน”
[03/03/58]
  
     
 
 
 
     
Untitled Document
          
               
зǧѾҡøҵǴ  ˹§ҹǢͧ            ˡóѾ Ѿҡøó  
ͧǹѵ    ԡ䫵   
 
 

    หน่วยงานภายใน

    สำนักบริหารกลาง
         ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
    กองแผนงาน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
    สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
    สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
    สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล
    สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล   กองวิเคราะห์น้ำบาดาล
   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
   กลุ่มตรวจสอบภายใน
   กลุ่มนิติการ
   ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
   กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
   กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
   ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์ประสานงานด้านน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุน
      โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล

   สทบ. เขต 1 (ลำปาง)
   สทบ. เขต 2 (สุพรรณบุรี)
   สทบ. เขต 3 (สระบุรี)
   สทบ. เขต 4 (ขอนแก่น)
   สทบ. เขต 5 (นครราชสีมา)
  สทบ. เขต 6 (ตรัง)   สทบ. เขต 7 (กำแพงเพชร)
   สทบ. เขต 8 (ราชบุรี)
   สทบ. เขต 9 (ระยอง)
   สทบ. เขต 10 (อุดรธานี)
   สทบ. เขต 11 (อุบลราชธานี)
   สทบ. เขต 12 (สงขลา)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2299 3900 โทรสาร 0 2299 3926 อีเมล์ : webmaster@dgr.mail.go.th