กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 

Knowledge Mangement : KM

 
       
   
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
การจัดการความรู้เรื่องการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนในการจัดหาน้ำสะอาดให้กับหมู่บ้านหาน้ำยากทั่วประเทศ
มาตรฐานการเจาะน้ำบาดาล
สรุปผลการเข้าร่าวมสังเกตการณ์เพื่อดำเนินการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management : Km) เรื่องการดูแลระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล โดยระบบ RO จากบุคลากรที่รับผิดชอบของ สทบ.เขต 1-12 (วันที่ 26 มีนาคม 2555 ณ สทบ. เขต 4 จังหวัดขอนแก่น)
 
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
 
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
คู่มือการจัดประชุมประชาคม
 
สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล
การสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลโดยธรณีฟิสิกส์
 
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล
กิจกรรมติดตามตรวจสอบสถานณ์น้ำบาดาลบริเวณกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553