บริการข้อมูลเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล (พสุธารา)
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมกิจการน้ำบาดาล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตวิกตการณ์น้ำบาดาล
ระบบฐานข้อมูลกองวิเคราะห์น้ำบาดาล
เบอร์โทรศัพท์ภายใน (VoIP)
อีเมล์ (@dgr.mail.go.th)
ระเบียบพัสดุ
นามสงเคราะห์ อิเล็กทรอนิกส์

Knowledge Mangement : KM

แบบฟอร์ม
แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แบบฟอร์มขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แบบฟอร์มขอใช้อีเมล์กลางเพื่อการสื่อสารภาครัฐของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (dgr.mail.go.th)
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสารสนเทศ
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เพื่อขอใช้บริการระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล
แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์สวัสดิการ ทบ.
บริการข้อมูลระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่
กรมบัญชีกลางได้จัดทำวิดีโอแนะนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ ทั้งหมด 12 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
สารคดีสั้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่
สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
หลักการระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market)
หลักการระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
ภาพรวมระบบ e-GP (animation)
ระบบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ (animation)
ระบบ e-market (animation)
ระบบ e-bidding (animation)
สาธิตขั้นตอนวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) สำหรับส่วนราชการ
สาธิตขั้นตอนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรับส่วนราชการ
สาธิตขั้นตอนวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ
สาธิตขั้นตอนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ