ข้อมูลองค์กร
     
ตราสัญลักษณ์กรม
 
 
           
    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล      
         


ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
สำนักบริหารกลาง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1(ลำปาง)
กองแผนงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี)
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น)
สำนักพัฒนาน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา)
สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง)
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)
กองวิเคราะห์น้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง)
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี)
กลุ่มนิติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (สงขลา)
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล  
ศูนย์ประสานงานด้านน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุน
    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
 
     
วิสัยทัศน์
     
      ประวัติกรม      
      โครงสร้างภายใน      
      หน่วยงานภายใน      
      ทำเนียบผู้บริหาร      
      สถานที่ตั้ง