กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 

มาตรฐานความโปร่งใส และตรวจสอบได้

   
       
   
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
คำสั่ง
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร (ที่ 5/2555)
เรื่อง แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านระบบการรับเรื่องร้องเรียน (ที่ 6/2555)
ระเบียบ
ระเบียบสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ว่าด้วยการปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานปี 52
ผลการดำเนินงานปี 53
   
   
   
 
     
   
กลุ่มตรวจสอบภายใน  
   
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
   
กลุ่มนิติการ  
   
กองแผนงาน  
   
กองวิเคราะห์น้ำบาดาล  
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำบาดาล
 
   
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
 
   
สำนักบริหารกลาง  
   
สำนักพัฒนาน้ำบาดาล  
   
สำนักสำรวจและประเมิน
ศักยภาพน้ำบาดาล
 
   
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรน้ำบาดาล