ระบบนามสงเคราะห์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Department of Groundwater Resources

อัพเดทเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2564

26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2666 7000
โทรสาร : 0 2666 7055
เว็บไซต์ : www.dgr.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายธัญญา เนติธรรมกุล

Mr.Thanya Netithammakun

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Director General

โทรศัพท์ : 0 2666 7111
โทรสาร : 0 2666 7055
อีเมล : thanya.n@dgr.mail.go.th

นายยงยุทธ นาควิโรจน์

Mr.Yongyut Nakawiroj

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Deputy Director General

โทรศัพท์ : 0 2666 7222
โทรสาร : 0 2666 7055
อีเมล : yongyut.n@dgr.mail.go.th

นายสุรินทร์ วรกิจธำรง

Mr. Surin Worakijthamrong

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Deputy Director General

โทรศัพท์ : 0 2666 7333
โทรสาร : 0 2666 7055
อีเมล : surin.w@dgr.mail.go.th

นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่

Mr.Sitthisak Manyou

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล)

-

โทรศัพท์ : 0 2666 7206
โทรสาร : 0 2666 7055
อีเมล : sitthisak.m@dgr.mail.go.th

----------------

----------------

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล)(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

-

โทรศัพท์ : 0 2660 7000
โทรสาร : 0 2666 7055
อีเมล : -

----------------

----------------

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล

-

โทรศัพท์ : 0 2666 7243
โทรสาร : 0 2666 7055
อีเมล : -

นามสงเคราะห์

สำนักบริหารกลาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
1.

นางสาววัชราพร เสียงสังข์

Ms. Watcharaporn Siengsung

อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2566

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

0 2666 7011 ต่อ 7011 0 2666 7014 watcharaporn.s@dgr.mailgo.th

กองแผนงาน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
2.

นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ

Ms. Wareewasaya Sinthudacha

อัพเดทเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

0 2666 7066 0 2666 7085 wareewasaya.s@dgr.mail.go.th

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
3.

นางสาวอลิน ชินทรารักษ์

Ms. Alin Chintraruck

อัพเดทเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

0 2666 7088 0 2666 7100 alin.c@dgr.mail.go.th

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
4.

นายบำรุง แสงพันธุ์

Mr. Bumroong Sangphan

อัพเดทเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

0 2666 7305 0 2666 7313 bumroong.s@dgr.mail.go.th

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
5.

นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล

Mr. Sutthipol Iamprasertkul

อัพเดทเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

0 2666 7343 ต่อ 7343 0 2666 7380 sutthipol.i@dgr.mail.go.th

สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
6.

นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร

Mr.Kriangsak Pirarai

อัพเดทเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล

0 2666 7232 0 2666 7250 kriangsakp@dgr.mail.go.th

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
7.

นายวิทยา มีนิสัย

Mr.Wittaya Meenisai

อัพเดทเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566

ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล

0 2666 7270 0 2666 7280 wittaya.m@dgr.mail.go.th

กองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
8.

นายสุดใจ วงชารี

Mr.Sudjai Wongcharee

อัพเดทเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2566

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล

0 2666 7383 0 2354 4764 sudjai.w@dgr.mail.go.th

กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
9.

นางสาวใบพร ปาวรีย์

Ms.Baiporn Pawaree

อัพเดทเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2564

ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

0 2666 7181 - baiporn@dgr.mail.go.th

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
10.

นางสาวชรินทิพย์ กองศิลป์

Ms.Charintip Kongsin

อัพเดทเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

0 2666 7121 0 2666 7130 charintip.k@dgr.mail.go.th

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
11.

นางสาวชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน

Ms.Chayanunt Jatechattarin

อัพเดทเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

0 2666 7131 0 2666 7140 chayanunt.j@dgr.mail.go.th

กลุ่มนิติการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
12.

นายกู้เกียรติ โยมศิลป์

Mr.Kukiat Yomsil

อัพเดทเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

0 2666 7141 0 2666 7150 kukiat.y@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
13.

นางพบพร เศรษฐพฤกษา

Mrs.Pobporn Settaprueksa

อัพเดทเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2565

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง)

0 3867 7768 ต่อ 5301 - pobporn.s@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
14.

นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล

Mr.Tanongsak Lochoosakul

อัพเดทเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี

0 3555 0715 - tanongsak.l@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
15.

นางสาวทัศนีย์ เนตรทัศน์

Miss Tussanee Nettasana

อัพเดทเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี)

0 3638 7200 ต่อ 4301 - Tussanee.n@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
16.

นายอุโรม แก้วจันทร์

Mr.Urom Keawchan

อัพเดทเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น

0 4323 6663 ต่อ 01 - urom.k@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
17.

นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา

Mr.Sakchalad Sriwicha

อัพเดทเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา)

0 5428 2356 - sakchalad.s@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
18.

นายมณเฑียร จงจินากูล

Mr.Montian Chongginakul

อัพเดทเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

0 7582 5700-1 ต่อ 4601 - montian@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
19.

นายสรศักดิ์ ศรแก้ว

Mr. Sorasak Sornkaew

อัพเดทเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร

0 5585 1130 - sorasak.s@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
20.

นายศุภเวท ทองประยูร

Mr.Suppawate Thongprayoon

อัพเดทเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี

0 3233 487-5 ต่อ 2501 - suppawate.t@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
21.

นายวิจิตร สดสะอาด

Mr. Vijit Sodsa-ard

อัพเดทเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง

0 3867 7768 - vijit.s@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
22.

นายวินิต จันทรานนท์

Mr.Winit Jantranon

อัพเดทเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2564

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี

0 4292 0655 - winit.j@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
23.

นายพัฒนวิทย์ จิตต์พิทักษ์

Mr. Pattanawit Jitpitak

อัพเดทเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี

0 4531 1763 - pattanawit.j@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
24.

นายสุวิทย์ บุญชัย

Mr. Suvit Bunchai

อัพเดทเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (สงขลา)

0 7433 0225 ต่อ 5601 - suvit.b@dgr.mail.go.th