ระบบนามสงเคราะห์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Department of Groundwater Resources

อัพเดทเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2561

26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2666 7000
โทรสาร : 0 2666 7055
เว็บไซต์ : www.dgr.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์

Mr.Sakda Vicheansil

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Director General

โทรศัพท์ : 0 2666 7111
โทรสาร : 0 2666 7055
อีเมล์ : sakda.v@dgr.mail.go.th

นายกุศล โชติรัตน์

Mr.Kuson Chotirat

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Deputy Director General

โทรศัพท์ : 0 2666 7222
โทรสาร : 0 2666 7055
อีเมล์ : kuson.c@dgr.mail.go.th

นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง

Mr. Sawat Unteng

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Deputy Director General

โทรศัพท์ : 0 2666 7333
โทรสาร : 0 2666 7055
อีเมล์ : Sawat.u@dgr.mail.go.th

นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่

Mr.Sitthisak Manyou

รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล)

-

โทรศัพท์ : 0 2666 7206
โทรสาร : 0 2666 7055
อีเมล์ : sitthisak.m@dgr.mail.go.th

นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ

Ms.Wareewasaya Sinthudacha

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล)(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

-

โทรศัพท์ : 0 2660 7000
โทรสาร : 0 2666 7055
อีเมล์ : wareewasaya.s@dgr.mail.go.th

นายประกอบ อยู่คง

Mr.Prakorb Ukong

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล

-

โทรศัพท์ : 0 2666 7243
โทรสาร : 0 2666 7055
อีเมล์ : prakorb.u@dgr.mail.go.th

นามสงเคราะห์

กองแผนงาน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
1.

นางสาวดวงมณี จั่นเพิ่ม

Ms.Doungmani Janperm

อัพเดทเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563

ผอ.กองแผนงาน

-

0 2666 7066 - doungmani.j@dgr.mail.go.th

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
2.

นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล

Mr.Sutthipol Iamprasertkul

อัพเดทเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

0 2666 7086 - sutthipol.i@dgr.mail.go.th

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
3.

นายวิทยา มีนิสัย

Mr.Wittaya Meenisai

อัพเดทเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563

ผอ.สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

-

0 3867 7768 - wittaya.m@dgr.mail.go.th

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
4.

นายสุรินทร์ วรกิจธำรง

Mr.Surin Worakijthamrong

อัพเดทเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563

ผอ.สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

0 2666 7343 - surin.w@dgr.mail.go.th

สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
5.

นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร

Mr.Kriangsak Pirarai

อัพเดทเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563

ผอ.สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล

0 2666 7232 - kriangsakp@dgr.mail.go.th

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
6.

นายบรรจง พรมจันทร์

Mr.Banjong Promchan

อัพเดทเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563

ผอ.สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล

-

0 2666 7270 - banjong.p@dgr.mail.go.th

กองวิเคราะห์น้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
7.

นายสุดใจ วงชารี

Mr.SUDJAI WONGCHAREE

อัพเดทเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563

ผอ.กองวิเคราะห์น้ำบาดาล

-

0 2666 7383 - sudjai.w@dgr.mail.go.th

กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
8.

นางสาวกัญญา เดือนนวล

Ms.Kanya Duennuan

อัพเดทเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563

ผอ.กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

-

0 2666 7181 - kanya.d@dgr.mail.go.th

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
9.

นางสาวชรินทิพย์ กองศิลป์

Ms.Charintip Kongsin

อัพเดทเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563

ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

-

0 2666 7121 - charintip.k@dgr.mail.go.th

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
10.

นางสังวาลย์ จินต์แสวง

Mrs.Sungwan Ginsawaeng

อัพเดทเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563

ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

-

0 2666 7131 - sungwan.g@dgr.mail.go.th

กลุ่มนิติการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
11.

นายกู้เกียรติ โยมศิลป์

Mr.Kukiat Yomsil

อัพเดทเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563

ผอ.รกลุ่มนิติการ

-

0 2666 7141 - kukiat.y@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
12.

นางพบพร เศรษฐพฤกษา

Mrs.Pobporn Settaprueksa

อัพเดทเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2563

ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง

0 3867 7768 ต่อ 5301 - pobporn.s@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
13.

นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล

Mr.Tanongsak Lochoosakul

อัพเดทเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563

ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี

-

0 3555 0715 - tanongsak.l@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
14.

นายสุรัตน์ บัวพันธ์

Mr.Surat Buaphan

อัพเดทเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563

ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี

-

0 3638 7200 - surat.b@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
15.

นายอุโรม แก้วจันทร์

Mr.Urom Keawchan

อัพเดทเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563

ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น

-

0 4323 6663 ต่อ 01 - urom.k@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
16.

นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา

Mr.Sakchalad Sriwicha

อัพเดทเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2563

ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง

-

0 5428 2356 - sakchalad.s@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
17.

นายมณเฑียร จงจินากูล

Mr.Montian Chongginakul

อัพเดทเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563

ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

0 7582 5700-1 ต่อ 4601 - montian@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
18.

นายประจวบ ลอยสุวรรณ

Mr.Prachuab Loysuwan

อัพเดทเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563

ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร

-

0 5585 1130 ต่อ 5101 - prachuab.l@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
19.

นายศุภเวท ทองประยูร

Mr.Suppawate Thongprayoon

อัพเดทเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563

ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี

0 3233 487-5 ต่อ 2501 - suppawate.t@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
20.

นายอานนท์ ผงกุลา

Mr. Arnon Phongkula

อัพเดทเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2563

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง

0 3867 7768 - arnon.p@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
21.

นายวัฒนชัย ทุมโคตร

Mr.Wattanachai Thoomkotr

อัพเดทเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563

ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี

-

0 4292 0655 ต่อ 5401 - wattanachai.t@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
22.

นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่

Mr.Sitthisak Manyou

อัพเดทเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563

ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี

-

0 3233 4872 ต่อ 5501 - sitthisak.m@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
23.

นายมนู จีนฉาย

Mr.Manoo Jeenchay

อัพเดทเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563

ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา

-

0 7444 7107 ต่อ 5601 - manoo.j@dgr.mail.go.th