คู่มือประกอบกิจการน้ำบาดาล
     
 
 
           
   
 
           
     
   

โดย สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
สำรวจเมื่อ มีนาคม 2548
จังหวัด
จำนวน ราย
รายชื่อผู้ประกอบการ
รถเจาะ (คัน)
ความลึกที่เจาะได้ (เมตร)
แท่นเจาะ (ชุด)
ความลึกที่เจาะได้ (เมตร)
สภาพการใช้งาน
เบอร์ โทรศัพท์
ใช้งานได้
ชำรุด
จันทบุรี
1
นายสาคร แพทย์รังษี
3
150 - 250
-
-
3
-
2
นายประไพ บำรุงชีพ
1
250
-
-
1
-
3
นายฉาบ เชขวัฒนะ
1
185
-
-
1
-
4
นายรวีโรจน์ เกสร
1
185
-
-
1
-
5
นายวิเชียร ริมคีรี
1
100
-
-
1
-
6
นายธานินทร์ อิ่มในบุญ
1
150
-
-
1
-
7
นายสรนันท์ คชาบาล
1
100
-
-
1
-
ฉะเชิงเทรา
1
นายสมาน ศิริขวัญชัย
-
-
2
200
2
-
01 3734228
ชลบุรี
1
นายสมศักดิ์ เหลืองอ่อน
2
100
1
-
3
-
01 7826812
2
อนันต์บาดาล
2
120
-
100
2
-
06 3134171
3
นายประสงค์ พรมศรี
2
111
2
60
4
-
01 6528374
4
นานสงุ่น ภูมินทร์
1
80 - 100
1
60
2
-
09 0372622
5
กัมพลการช่าง
-
-
2
60 - 80
2
-
01 9454651
6
จินการช่าง
-
-
1
100
1
-
01 5584828
7
นายกฤตภาส ธนโชคขจรเดช
-
-
2
100
2
-
01 7826812
8
นายโชคชัย ก้องเสนาะ
-
-
1
60
1
-
06 1516244
9
นางสาวสายชล นวมกระจ่าง
-
-
1
80
1
-
01 9838907
10
นายประเพียร ต้นศรี
-
-
1
60 - 80
1
-
01 2683341
11
โยการช่าง
-
-
1
120
1
-
01 9829117
12
นายรัตนศักดิ์ ส่งรัศมีทอง
-
-
1
60
1
-
09 9360280
13
นายประจักษ์ พิกุลแก้ว
-
-
1
70
1
-
01 9403637
14
นายสมศักดิ์ ทองเถื่อน
-
-
1
30
1
-
09 5421267
15
ทองบาดาล
1
-
-
-
1
-
01 5702558
ตราด
1
นายไพศาล ปึงสว่างวงศ์
1
80
-
-
1
-
01 3802992
ปราจีนบุรี
1
หจก.เจริญชลวิทย์
1
60-150
-
-
1
-
01 4321681
2
หจก.นพภรีบาดาล
2
60-450
-
-
2
-
09 8324916
3
นายรนกร วรวัฒน์
1
40-100
-
-
1
-
01 0034640
ระยอง
1
ดำบาดาล
1
200
-
-
1
-
01 8043128
2
ผู้ใหญ่สมพงษ์
1
100
-
-
1
-
01 9464527
3
หจก.สุวรรณบาดาล
1
150
-
-
1
-
01 3514372
4
กฤษณะบาดาล
1
200
-
-
1
-
01 6528536
5
หจก.วินัยแท้งค์น้ำ
1
-
-
-
1
-
0 3863 2597
6
ช่างหนูบาดาล
1
-
-
-
1
-
01 7318453
7
นายสุรพล สุขเจริญ
1
-
-
-
1
-
01 7318953
สระแก้ว
1
นายสมชาย ศรีทอง
2
โรตารี่ ลึก 80 ม.
-
-
2
-
09 0680274
2
นายสวาท สิงห์ดำ
1
โรตารี่ ลึก 60 ม.
-
-
1
-
07 1343549
3
นายนพดล เจริญรัตน์
1
โรตารี่ ลึก 60 ม.
-
-
1
-
01 9046086
รวม
37
-
33
-
18
-
51
-
-