การเจาะบ่อน้ำบาดาลแนวนอนด้วยเทคนิค HDD

การพัฒนาน้ำบาดาลในชั้นกรวดทรายชายหาด (Beach Sand) หรือกรวดทรายในพื้นที่น้ำท่วม (Flood Plain) ที่มีทรายหนาไม่มากหรือเป็นกรวดทรายที่มีน้ำจืดสะสมอยู่ระดับลึกชั้นล่างลงไป อาจเป็นชั้นน้ำเค็มหรือมีคุณภาพไม่พึงปรารถนา เดิมจะมีการพัฒนาน้ำบาดาลมาใช้แบบนี้เรียกว่า บ่อขุด บ่อตอก บ่อบาดาลแบบGallery แ บบ Collection หรือ Radial Well ในปัจจุบันมีเทคนิคการเจาะแบบแนวนอนที่เรียกว่า Horizontal Directional Drilling (HDD) เข้ามาใช้ทำบ่อน้ำบาดาล ไปตามแนวนอนชั้นกรวดทรายระดับตื้น หรือแม้แต่การเจาะผ่านเข้าไปในชั้นหินในแนวนอนก็สามารถทำได้ ทำให้สามารถทำบ่อไปในแนวสะพานได้เป็นแนวยาว ซึ่งในต่างประเทศมีการทำบ่อในแนวนอนด้วย เทคนิค HDD เป็นความยาวเกือบ 1000 เมตร เทคนิคนี้น่าจะมีการนำมาใช้กับการทำบ่อในบริเวณ Flood Plain บนทุ่งกุลาร้องให้ ตามเกาะต่างๆเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือตามพื้นที่ที่ไม่สามารถเจาะบ่อแบบ Vertical Tube Well ได้เครื่องเาะบ่อแบบนี้มีการสั่งเข้ามาใช้ในประเทศไทย เพื่อการเจาะวางท่อร้อยสายเคเบิล ทั้งใน กทม. และต่างจังหวัดโดย กองวิศวกรรม

สกู้ปย้อนหลัง