การแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยใช้แผนทรัพยากรน้ำเชิงบูรณาการ

ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 4 สุพรรณบุรี ขอเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ซึ่งได้รับความสนใจในการแก้ไขบรรเทาปัญหาจากผู้ว่าราชการจังหวัด หลายๆจังหวัด
โดยเฉพาะจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งมากที่สุด
พื้นที่หนึ่งจากการที่ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 4 สุพรรณบุรี
โดยกลุ่มวิชาการน้ำบาดาล ได้มีโอกาสเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
เพื่อเสนอแนะแนวทางในแก้ไข บรรเทาปัญหาภัยแล้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547
เราได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้แผนทรัพยากรน้ำเชิงบูรณาการ 3 ด้าน
บูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักงานจัหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ปกครองจังหวัด
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อำเภอ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าของพื้นที่ และศูนย์ทรัพยากรภาค
โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

1. ด้านการบริหาร
    1.1 ตรวจสอบระบบประปาที่มีอยู่เดิม แหล่งน้ำผิวดิน บ่อน้ำบาดาล สภาพการใช้งานสมบูรณ์ดีหรือไม่
    1.2 ลักษณะการน้ำขึ้นมาใช้ในปัจจุบัน ใช้เต็มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำแล้วหรือไม่ เช่น บ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่เดิม มีประสิทธิภาพในการใช้น้ำกี่ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เครื่อสูบน้ำบาดาลที่ใช้อยู่สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้ได้กี่ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สามารถเพิ่มขนาดเครื่อสูบแล้วขยายระบบท่อ เพื่อจ่ายน้ำให้ไกลขึ้นไปได้หรือไม่

2. การจัดการและพัฒนา

การดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ ทั้น้ำผิวดินและน้ำบาดาล พัฒนาขึ้นมาใช้ร่วมกัน ในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำผิวดิน อาจจะต้องพิจารณาเจาะน้ำบาดาลเพื่อบรรเทาปัญห


3. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

    3.1 ตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบประปา บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี
    3.2 เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล
    3.3 ตรวจซ่อมเครื่องสูบน้ำบาดาล ทั้งเครื่องสูบไฟฟ้าและสูบมือโยก
    3.4 ในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าเข้าถึง ถ้าใช้เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบสูบมือโยก พิจารณาปริมาณน้ำว่าสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าได้หรือไม่
    3.5 บริเวณที่มีแหล่งน้ำสมบูรณ์ดี สามารถตั้งจุดจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาให้กับพื้นที่ใกล้เคียงที่ขาดแคลน

    

    ข้อเสนอแนะนี้ได้รับความเห็นชอบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และได้เริ่มดำเนินการในส่วนของการบริหารส่วนตำบลในพื้นที่แล้ว ซึ่งศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 4 สุพรรณบุรีได้นำเสนอโครงการพัมนาน้ำบาดาลของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม ให้เป็นแนวทางในการเจาะน้ำบาดาล ปเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ซ่อมเครื่องสูบและตรวจซ่อมระบบประปา โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอ และงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งนับเป็นอีกก้าวหนึ่งของ
การบูรณาการระหว่างศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค และส่วนราชการในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบโดย ศทบ. 4
สกู้ปย้อนหลัง