เครื่องเจาะน้ำบาดาลแบบกระแทก

เครื่องเจาะน้ำบาดาลแบบกระแทก เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
( พื้นที่ที่เหมาะสม )

   
เครื่องเจาะบ่อน้ำบาดาลแบบกระแทก ( PERCUSSION ) เป็นเครื่องเจาะอีกชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในงานเจาะบ่อน้ำบาดาลและ
เป็นเครื่องเจาะที่มีประวัติการวิวัฒนาการที่น่าสนใจ เพราะผู้ที่คิดค้นขึ้นมาและเจาะบ่อครั้งแรกคือประเทศจีน ซึ่งสามารถเจาะได้ความลึกถึง 5,000 ฟุต ซึ่งเป็นการเจาะบ่อเกลือใช้ระยะเวลาในการเจาะสองชั่วอายุคน
( ตั้งแต่รุ่นปู่จนถึงรุ่นหลาน )    ปัจจุบันเครื่องเจาะชนิดนี้ได้มีการวิวัฒนาการ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถเจาะได้แทบทุกพื้นที่ แต่ปัจจุบันมีระบบเจาะที่ทันสมัยขึ้น โดยเฉพาะระบบ DOWN THE HOLD HAMMER ทำให้ช่างเจาะไม่ให้ความสนใจในการเจาะระบบนี้ ( PERCUSSION ) เท่าที่ควร

   เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เครื่องจักรเจาะบ่อแบบกระแทก เป็น เครื่องจักรอีกชนิดหนึ่ง ที่มีความ เหมาะสมในการเจาะบ่อน้ำบาดาล โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ตอนบน เพื่อแก้ไขปัญหา ภัยแล้งและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลของ ประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน มีส่วนร่วม เนื่องจากเครื่องจักรชนิดนี้ ใช้งบประมาณในการเจาะน้อย และเจาะ ได้เกือบทุกสภาพพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นชั้น ดิน กรวดทราย และชั้นหินจึงน่าจะเป็น อีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาภัยแล้ง และพัฒนาบ่อน้ำบาดาลของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม

   ร่วม ความเหมาะสม
1. ประหยัดงบประมาณในการเจาะ ( เหมาะสมในยุคปัจจุบัน )
2. เมื่อเจาะถึงชั้นที่ให้น้ำจะรู้ได้ทันที และสามารถทดสอบปริมาณน้ำ และ คุณภาพน้ำได้ทันที
3. ไม่ต้องใช้น้ำในการเจาะมาก ( เหมาะในพื้นที่ที่แห้งแล้ง )
4. สามารถเจาะได้ในชั้นดินทุกประเภท


โดย ศทบ 9


สกู้ปย้อนหลัง