เรื่องควรรู้....ของภัยแล้ง

ภัยแล้งในประเทศไทยสามารถเกิดช่วงเวลาใดบ้าง
ภัยแล้งในประเทศไทยจะเกิดใน 2 ช่วง ได้แก่
1. ช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูร้อน ซึ่งเริ่มจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป บริเวณประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก) จะมีปริมาณฝนลดลงเป็นลำดับ จนกระทั่งเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของ ปีถัดไป ซึ่งภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี
2. ช่วงกลางฤดูฝน ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้น ภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะท้องถิ่นหรือบางบริเวณ บางครั้งอาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศ

พื้นที่ใดในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ภัยแล้งในประเทศไทยส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อการเกษตรกรรม โดยเป็นภัยแล้งที่เกิดจากขาดฝนหรือ ฝนแล้ง ในช่วงฤดูฝน และเกิด ฝนทิ้งช่วง ในเดือนมิถุนายนต่อเนื่องเดือนกรกฎาคม พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมาก ได้แก่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพราะเป็นบริเวณที่อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง และถ้าปีใดไม่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านในแนว ดังกล่าวแล้วจะก่อให้เกิดภัยแล้งรุนแรงมากขึ้น นอกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ยังมีพื้นที่อื่น ๆ ที่มักจะประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำอีกดังตารางข้างล่าง

มาตรการและแนวทางในการแก้ไข

มาตรการและแนวทางในการแก้ไขได้กำหนดเป็น 4 ระยะ ได้แก่
    1. ระยะสั้น ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่รับคำร้องขอ 1-15 วัน มีแนวทางในการดำเนินการคือ กำหนดและก่อสร้างจุดจ่ายน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเดิม และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อที่มีคุณภาพน้ำบาดาลต่ำ ในพื้นที่ภัยแล้งรัศมี 5 กิโลเมตร
    2. ระยะกลาง ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่รับคำร้องขอ 1-15 วัน มีแนวทางในการดำเนินการ คือ เป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาลที่มีปัญหาและ/หรือที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี รวมทั้งเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำ
    3. ระยะยาว ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่รับคำร้องขอ 1-120 วัน มีแนวทางในการดำเนินการคือ ซ่อมระบบประปาชนบท และก่อสร้างระบบประปาบาดาล ในพื้นที่ ที่ขาดแคลนน้ำ
    4. การแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบเบ็ดเตล็ด ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่รับคำร้องขอ 5-180 วัน มีแนวทางในการดำเนินการคือ เจาะบ่อน้ำบาดาลให้กับประชาชน ครอบคลุมหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งและขยายระบบประปาชนบทให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน


ปัญหาและอุปสรรค
    1. ขาดงบประมาณเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ มีผู้แจ้งคำร้องขอเป็นจำนวนมาก แต่สามารถดำเนินการได้เพียงบางส่วน
    2. หมู่บ้านบางแห่งยังไม่มีบ่อน้ำบาดาลและระบบประปา การแก้ไข ทำได้เพียงการแจกจ่ายน้ำ ซึ่งไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งซ้ำซากทุกปี
    3. คำร้องขอให้แก้ไขปัญหาภัยแล้งมีจำนวนมาก และจะเข้ามาในช่วงแล้งวิกฤต ทำให้การช่วยเหลือไม่ถึงผู้ร้องขอทันความต้องการ ควรมีการจัดงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลที่ถาวร เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ยั่งยืน

ภาค/เดือน
เหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
ใต้
ฝั่งตะวันออก
ฝั่งตะวันตก
ม.ค.
         
ฝนแล้ง
ก.พ.
 
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
   
ฝนแล้ง
มี.ค.
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
เม.ษ.
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
   
พ.ค.
         
ฝนแล้ง
มิ.ย.
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
   
ก.ค.
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
   โดย ศทบ 10สกู้ปย้อนหลัง