การสูบน้ำที่มีทรายปนอยู่ เครื่องสูบน้ำบาดาลจะเป็นอย่างไร

ข้อกำหนดในรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำประจำปีงบประมาณ 2546 ได้กำหนดให้มีการทดสอบคุณสมบัติและประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ ในขั้นตอนการพิจารณาผลและขั้นตอนการตรวจรับ ประเด็นการสูบทดสอบที่มีทรายปนอยู่ในน้ำอัตราส่วนผสมของทราย 7 กรัม ต่อปริมาณน้ำ 1 ลิตร สูบน้ำติดต่อกันระยะเวลา 30 ชั่วโมง ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังต้องลดลงไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์

วิธีการทดสอบสูบน้ำ

ขั้นที่ 1 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสูบในน้ำสะอาดทำการควบคุมแรงส่ง (Total Dynamic Head) วัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า วัดกระแสไฟฟ้า วัดปริมาณน้ำ แล้วคำนวณประสิทธิภาพรวมของเครื่องสูบน้ำ

ขั้นที่ 2 ใส่ทรายละเอียดจำนวน 1.4 กิโลกรัม ในถังบรรจุน้ำ 200 ลิตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำและต่อท่อส่งน้ำให้น้ำกวนทรายที่ก้นถัง ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิน้ำและมีการหล่อเย็นน้ำตามภาพที่ 1 แล้วทำการสูบน้ำเป็นระยะเวลา 30 ชั่วโมง

ขั้นที่ 3 นำเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมมากทดสอบสูบน้ำตามขึ้นตอนที่ 1 แล้วนำผลการทดสอบ (ประสิทธิภาพรวม) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำจากการสูบน้ำของขั้นตอนที่ 1 กับการสูบน้ำของขั้นตอนที่ 3

ผลการทดสอบ ปรากฎว่าเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำทั้ง 3 ขนาด มีประสิทธิภาพรวมเพิ่มขึ้น ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสูบน้ำและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
แรงส่ง (ม.)
ประสิทธิภาพ (ก่อน/หลัง) 1 แรงม้า
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (%)
ประสิทธิภาพ (ก่อน/หลัง)  2 แรงม้า
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (%)
ประสิทธิภาพ (ก่อน/หลัง)  3 แรงม้า
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (%)
20
18.98/19.17
0.09
16.80/07.00
0.20
24.58/25.59
1.01
40
32.07/32.09
0.02
28.57/30.77
2.20
38.35/41.57
3.22
60
39.11/39.21
0.10
36.28/39.29
3.01
41.85/45.00
3.15
70
38.74/39.83
1.09
39.46/41.76
2.30
36.75/37.24
0.49

วิจารณ์ผล  กรณีที่มีทราบปนอยู่ในน้ำบาดาล เมื่อทำการสูบน้ำจะทำให้เครื่องสูบสึกหรอ จนประสิทธิภาพลดลงหรือเครื่องสูบน้ำชำรุดซึ่งขึ้นอยู่กับตัวแปรต่าง ๆ อาทิ ปริมาณและขนาดของทรายที่ปนอยู่ในน้ำระยะเวลาในการสูบน้ำ และคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องสูบน้ำ แต่สำหรับการสูบน้ำตามข้อกำหนดดังกล่าว ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเนื่องจากทราบเป็นวัสดุแข็ง ขัดสีให้ใบพัดที่เป็นพลาสติกมีช่องทางน้ำออกของใบพัดเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ความเสียดทานของใบพัดเครื่องสูบน้ำลดลง จึงทำให้ประสิทธิภาพรวมของเครื่องสูบน้ำเพิ่มขึ้น แต่ถ้าหากใช้เวลาในการสูบน้ำมากกว่า 30 ชั่วโมง คาดว่าจะทำให้ประสิทธิภาพรวมของเครื่องสูบน้ำลดลงตามระยะเวลาที่สูบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 5 จ.ตรัง 075-224 990-1

สกู้ปย้อนหลัง