ผู้บริหาร

นายสมพงษ์ พงษ์พนานุรักษ์

นายสมพงษ์ พงษ์พนานุรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อกรม

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 87 หมู่ที่ 4 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000