ข้อมูลองค์กร

ทำเนียบผู้บริหาร สทบ.เขต 9 (ระยอง)

     

 นายวิจิตร สดสะอาด

Mr.Vijit Sodsaard

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 (ระยอง)

                                                      Voice 7709

                                       

              นายสมโภชน์ สิงห์โต                นางสาวพิยดา ชุณหอโณทัย                            - ว่าง -

         Mr.Somphot Singto              Miss Piyada Chunhanothai

    ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ             ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน                 ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ

               Voice 5310                                     Voice 5312                                     Voice 5325

 

                                                            

                             นายชาญชัย อมรพิพัฒน์                    นางสาวกันต์กนิษฐ ทุมประเสริฐ

                           Mr.Chanchai Amonpipat                  Miss.Kankanith Tumprasert

                 ผู้อำนวยการส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล             ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

                                    Voice 5318                                            Voice 5319