ข้อมูลองค์กร

ภารกิจหน้าที่

 

 

วันที่  2  พฤษภาคม  2551  มีคำสั่งจัดตั้งเป็นสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต  5  นครราชสีมา  ตั้งอยู่ที่  87  หมู่ที่  4  ตำบลปรุใหญ่  ถนนราชสีมา - ปักธงชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   มีภารกิจในด้านการดำเนินการและสนับสนุนเกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาล
 
ภารกิจด้านการดำเนินงานและสนับสนุนเกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลและการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภค  อุตสาหกรรมและการเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย  การบริหารจัดการน้ำบาดาลเพื่อเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉินรวมทั้งการแก้ไขและบรรเทาปัญหาวิกฤตภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม  สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีองค์ประกอบ  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและกำหนดที่ตั้งและเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ  ดังนี้
 
1.  องค์ประกอบ  สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5  ประกอบด้วย
   1.1  ส่วนอำนวยการ
   1.2  ส่วนวิชาการ
   1.3  ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล
   1.4  ส่วนปฏิบัติการ
   1.5  ส่วนแผนงาน
   1.6  ส่วนส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2.  หน้าที่ความรับผิดชอบ  สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 มีอำนาจดังนี้
   2.1  จัดทำข้อเสนอแนะ  มาตรการ  แผนงาน  และงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล  ในส่วนที่รับผิดชอบ  ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   2.2  ดำเนินการศึกษา  สำรวจ  ประเมินศักยภาพน้ำบาดาล  และอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลในระดับพื้นที่
   2.3  บริหารจัดการ  และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
   2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนในการกำกับดูแล  ควบคุม  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล
   2.5  สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   2.6  ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
   2.7  ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาล
   2.8  สนับสนุนและส่งเสรมการมีส่วนร่วมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
   2.9  ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศน้ำบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ  รวมทั้งบริการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลในเบื้องต้น
   2.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย