ข่าวสารนํ้าบาดาล

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562

  • อัพเดทวันที่ 15 ก.ค. 62
  • อ่าน 64,817
  • เผยแพร่โดย dgr6 Admin
Email

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 มาทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบฯ เพื่อประกอบการจัดตั้งคำของบประมาณประจำปีตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในระดับพื้นที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงปัญหาและความต้องการของประชาชนผ่านกลไกการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอและเชื่อมโยงไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาค เพื่อประกอบการจัดตั้งคำของบประมาณประจำปีตามอำนาจหน้าที่ต่อไป