ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 28 มิ.ย. 62
  • อ่าน 194
  • เผยแพร่โดย dgr10 Admin
Email
อัลบั้มภาพ 9 ภาพ

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดการประชุมทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีการทบทวนภารกิจอำนาจหน้าที่ และการจัดแบ่งหน่วยงานภายใน ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ มีความยืดหยุ่น และคล่องตัว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เรื่อง การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม